Kronika hasičů města Bečov nad Teplou
historie
Roku 1787 byl vydán Hasičský řád. Hasičskou stříkačku ulil pro Bečov roku 1795 chebský zvonař di Valle.
Požární ochranu zajišťoval dobrovolný spolek hasičů, který byl založen 12. června 1869. vévoda Beaufort - Spontini novému spolku daroval dvoukolovou stříkačku, o kterou se staral mistr stříkačky tzv. Spritzenmeister. V roce 1870 byl svěcen spolkový prapor, v roce 1893 si spolek opatřil mechanický posuvný žebřík a o pět let později záchrannou plachtu.
 Nový hasičský řád byl vydán roku 1877. Spolek hasičů měl dle stavu roku 1910 jednoho čestného hejtmana, dva čestné členy, 44 přispívajících a 106 činných členů.
 Dne 15. července 1894 si hasiči připomněli dvacet pět let od svého založení. Toto výročí s nimi oslavilo celé město. Všude vlály prapory. Na slavnost se sjelo v parádních uniformách celkem 25 hasičských sborů z okolí.
Pozn.:   Pozor, nejedná se o českou záležitost!

27. 10. 1946 se zúčastnil náš Sbor dobrovolných hasičů hašení v Dolní Hluboké na statku Františka Lugerta.

Hasičský sbor se zúčastnil všech oslav. Úspěšně bylo zasaženo v 58 případech, zvláště lesních, které zuřily celé suché léto. Zvláště 5. 6. 1947 vypukl požár lesa podél trati do Mariánských Lázní, který hořel 11 dní a nocí.

1. 7. 1948. Sbor dobrovolných hasičů úspěšně zasáhl při 15 lesních požárech v polesí Zelená hora.

11. 1949. Tohoto dne si konečně přivezl Sbor dobrovolných hasičů úplně novou stříkačku (agregát).

13. 11. 1949 se konal na náměstí křest nové stříkačky.

1949.

Během roku nevznikly v obci žádné požáry. Sbor dobrovolných hasičů vyvíjel značnou spolkovou činnost. Převzal do patronátu kulturní dům, provádí převozy záchranných autem sanitním a uspořádal většinu tanečních zábav, které se konaly nejdříve v sokolovně a po zákazu (pro nevyhovující záchody) pak v kulturním domě.

1950.

Členové sboru započali se stavbou nového hasičského domu na Mariánsko-lázeňské silnici, z bývalé autodílny Jar. Brože. Koncem roku převzal hasičský sbor MNV, neboť bylo zřízeno veřejné hasičstvo. Bratři Kleistner a Jirka prošli školením velitelů. Sbor zasáhl v 5 případech požárů, hl. bývalé Komtesvily.

1951.

Dobrou činnost vyvíjel Sbor dobrovolných hasičů (hasičská jednota) a včelařský spolek. Velmi malou činnost vyvíjel SČSP.

1953.

Hasičský sbor zasáhl při 28 lesních požárech, byla získána nová motorová stříkačka a nákladní auto s prostornou kabinou. Střecha nové zbrojnice byla pokryta eternitem v akci 5 M. Sirén smí být použito jen k vyhlašování poplachu.

MNV 1955.

Mimo jiné: ….projednávána otázka náboru žen do hasičství…. Usneseno, by požární sbor měl pohotovost k případnému zdolání ledů v době jarního tání, by nedošlo ke škodám na mostě, případně usedlostí.

1955.

Požární sbor vedený s. Tomášem Kleistnerem věnoval největší péči opravě hasičského domu a zbrojnice, která z části byla připravena na 2 garáže a místnosti pro mužstvo. Oproti roku 1954 činnost sboru poklesla prací na sbrojnici, čímž odpadlo cvičení mužstva a žen. Počato s přípravami pro výcvik žactva. Požáru zúčastnil se sbor dvakráte a to 16. března při požáru statku Starého dvora a 30. dubna požáru lesa. Lesní požáry, které každoročně jsou časté, omezilo letos stále deštivé počasí.

1956.

Z připravovaných adaptací v rámci akce O.T. S.P.D. provedena v loni započatá adaptace požární zbrojnice, která byla z větší části provedena s. Kleistnerem. Provedené práce obnáší v hodnotě 30.000Kčs a zbývá provést další práce v hodnotě 20.000Kčs.

1956.

Požární sbor zaznamenává pouze jeden lesní požár (malý), který vbrzku likvidován. Tato důležitá složka v obci trpí velkým nezájmem občanstva. Ačkoliv se přihlásilo 14 hochů do požární družiny a vyškoleni byli s Kleistnerem v preventivní ochraně, za 2 měsíce se tato družina rozpadla. Požární zbrojnice letos dodělána nebyla, jelikož peníze na dodělávku přišly pozdě, takže tento úkol zůstává na příští rok. Jelikož nevyvíjela místní požární jednota činnost, zůstal i požární sbor v nečinnosti. Tato složka v obci potřebuje vzpruhy, více zájmu občanstva, hlavně mladých hochů.

1958.

Přes veškeré úsilí MNV vnésti do počtu a plné kvalifikace požární sbor v obci se dosud nepodařilo a vleče se z minulých let. Novým velitelem sboru ustanoven Jaroslav Jirka. Sboru mělo býti pomoženo tím, že měla býti dokončena adaptace požární zbrojnice, což nebylo provedeno pro finanční nedostatky neb peněžní prostředky přiděleny až na podzim. Aby bylo možno dosáhnout plné aktivace požár. sboru, je bezpodmínečně nutno prováděti agitační činnost mezi občany a hlavně mládeží. Ze strany požárníků je však nutno, aby veřejně odhalili příčiny dosavadní stagnace a učinili vše pro jejich odstranění. Dokladem toho je požár kancelářské budovy továrny Elektro - Bečov dne 22. 3. 1958, kdy sbor nebyl schopen požár lokalizovat, ač dostatek vody byl v místě. Shořely střešní trámy a stropy. Úspěchů při tomto ohni dosáhl sbor ČSD. Za účasti vedoucích závodů a rady MNV provedeny průzkumy požárně-bezpečnostní a dohodnuto, že podnik Karma a Lesní závod ustanoví požární hlídky, které se zúčastní školení a výcviku ve sboru. Sboru předáno MNV dne 5. 7. 1958 veškeré vybavení. Požárů vyjma shora uvedeného a několika menších lesních požárů v roce nebylo.

1959

Požárnímu sboru, jemuž chybí stále větší činnost, dostalo se posily volbou starosty sboru Karla Krákory a velitelem sboru J. Jirkala. Oba osvědčení požárníci. Okresním velitelem jest Oldřich Vašíček. Sbor má nyní 27 členů. K tomu řadí se dorostenecké družstvo I. o 14 členech. Připravuje se založení žákovského družstva II., neb hoši mají o požárnictví zájem. K tomu svědčí účast na krajském kole požárnických družstev v Karlových Varech, kde dorost I. se umístil na pátém místě a II. dorost byl mimo soutěž, ale splnil podmínky. Požární sbor v letošním roce zakročil při 35 lesních požárech a požáru hospodářského stavení v Poutnově. Rada MNV ve snaze pomoci sboru objednala podlahu do kulturní místnosti, kterou položil člen sboru Karel Krákora. Dodána opravená stříkačka a vozidlo. Toto přijal v opatrování požárník Jindřich Vozka.

1960

Požární sbor čítá 30 členů, z toho 1 družstvo mladých o 9 členech. Technické školení pro výkonné členy a též pro závodní požárníky provádí se jednou v měsíci. Velitelem sboru ustanoven Vašíček Oldřich. V rámci územních změn, připojení obce Krásný Jez a Vodná sbor neposílilo. V Krásném Jezu nutno utvořit místní jednotu požárního sboru a členy obce Vodná přivtělit k Bečovu. Zákroků při požáru bylo u dvou lesních požárů a při požáru stodoly v Poutnově. Veřejného cvičení žádného se sbor neúčastnil a sám veřejné cvičení neprovedl. K 15. výročí osvobození naší vlasti byl splněn závazek na vybetonování garáže skladu pohonných látek a dodělání schůzové místnosti.

1961

Požární sbor má 30 členů, hlavně mládeže. Předsedou sboru je Karel Krákora, velitel Oldřich Vašíček, strojník Jaroslav Toner. Sbor je ve stálé stagnaci. Někteří členové jsou už starší a posílení sboru o další mládež naráží o nezájem. Připojením obcí Vodná a Krásný Jez nastaly místnímu sboru nové úkoly, dozorem, školením a cvičením přidělených sborů, jejichž stav je rovněž na nízkém stupni v počtu i vybavení. Požárníci se sešli v devíti členských schůzích a provedli v červnu cvičení a v červenci zúčastnili se okrskového cvičení v Doubí u Karlových Varů. Zákroky při požáru byly dva a to v lednu v továrně Elektro - Bečov a v červnu oheň briket na zdejším nádraží. Stroje jsou řádně udržovány v akceschopnosti pro zajišťování obcí. Na požární zbrojnici bylo členy sboru odpracováno 368 hodin. Sbory v Bečově, Vodné a Krásném Jezu doplněny novou výstrojí, hlavně hadicemi. Zařízení, které mělo sloužiti jako sušák hadic bylo požárnímu sboru odcizeno a nebylo zatím nalezeno.

1962

Na úseku požární bezpečnosti jsou stálé nedostatky. Jednota má 26 členů, mezi kterými panuje stálá rozladěnost. K požární skupině přináleží požární sbory v připojených obcích Vodná a Krásný Jez. Předsedou požární jednoty je Karel Krákora, jednatel František Dvořík, velitel Oldřich Vašíček. K posílení jednoty proveden nábor mladých požárníků, který byl slabý. Vybavení jest uspokojivé. Pro provádění cvičení byla získána louka za zbrojnicí, přes níž provedeno odvodnění požární zbrojnice, které bylo velmi nutné. Zákroky při požárech byly dva a byly to požáry lesní. Aktivizovat požární jednotu, dovést k činorodé práci jest úkol, který převzal místní národní výbor již v letech minulých a přes veškeré úsilí, výsledky jsou stále neuspokojivé. V místních závodech ustanoveny byly požární hlídky, které však nedostatečně pracují s požární jednotou.

1963

Hoří, vždyť nehoří, ale přece to hoří uvnitř požárního družstva, které má býti nejdůležitější složkou v obci. Sbor, který vede velitel Vašíček a předseda Karel Krákora, má 9 členů akceschopných. Situace se zhoršila odchodem mladých členů na vojnu. Zjištěna neschopnost sboru zasáhnout účinně při požáru. Přes největší úsilí MNV a místní organizace KSČ, nepodařilo se sbor posílit, hlavně mladými lidmi. V této situaci nachází se již několik let a k odstranění nejsou vyhlídky pro nezájem občanů. Sbor účastnil se zákrokem 4 lesních požárů a požáru na hradě, jemuž přispěchal na pomoc závodní sbor Elektro - Bečova. Požár byl lokalizován, škoda není tak velká. Při zachvácení a rozšíření ohně na jiné objekty, vznikla by velká škoda a poškození této historické památky.

1964

V požární jednotě nastalo po dlouhé době částečné ozdravení. Do práce požárníků vrátil se v dubnu osvědčený a zkušený velitel Tomáš Kleistner, jenž však brzy po svém nastoupení utrpěl úraz v zaměstnání na noze, čímž nemohl se po dlouhý čas plně věnovati sboru, jemuž po dlouhá léta předsedá Karel Krákora. Náborovou akcí podařilo se získati do členství mládež a tím utvořeno družstvo mladých, které po uzdravení velitele projde výcvikem. Vybavení zbrojnice je úplné a spořádané. Zásluhou občana a poslance Jiřího Procházky byl inventář vzorně umístěn v nových policích a oděvní součástky k přehledu rozvěšeny. Agregát, auto udržováno ve stálé pohotovosti a naprosté čistotě. Vybavení jest úplné, rovněž tak i v osadách Vodná a Krásný Jez, jenž spolupracují s místním sborem. Zákroků u požárů bylo u Lesního závodu v administrativní budově, ve zdravotním středisku při vznícení briket a při dvou lesních ohních.

1965

Místní jednota požární ochrany, která v minulém roce pozvolna se zotavovala ze své stagnace, v letošním roce více oživila. Příchodem Jiřího Procházky a návratem Tomáše Kleistnera do požárního sboru zvýšila se jeho činnost natolik, že sbor byl akceschopný. Zvláště vstupu Jiřího Procházky do místní jednoty požární ochrany byl velkým přínosem sboru tím, že svojí agilností dodával chuti k práci ostatním členům požárního sboru. Požární zásahy byly při lesním požáru v Bečově, při vznícení briket v hudební škole a na skladu na nádraží v Bečově a při požáru v Nové Vsi. Praktické cvičení bylo v roce provedeno pětkrát, jedno společné s civilní obranou, pak čerpání vody z nečisté studny a při mytí silnice. Členové výboru sešli se třikrát a též při společné schůzi s MNV. Školení instruktáží strojníků účastnili se s. Peroutka a Velhartický a na instruktáži okresního výboru požární ochrany s. Kleistner a Procházka. Úklid zbrojnice prováděn pravidelně každou sobotu spojený s údržbou stroje vždy od 16 do 18 hodin za účasti požárníků, dle deníku o činnosti, plánem ustanovení. Cisternový vůz byl předán do Teplé. Vybavení zbrojnice jest úplné a vše pečlivě ošetřeno a uskladněno. Dne 18. prosince byla výroční schůze místní požární ochrany, na které byl schválen plán práce požárního sboru a zvolen nový výbor v tomto složení: Karel Krákora - předseda, Šafránek Karel - referent pro prevenci, Procházka Jiří - materiál technický referent, Dvořák František - jednatel, Toner Jaroslav - hospodář, Peroutka Josef - referent mládeže, Šašek Josef - náhradník, Kremmer Jaroslav - náhradník a zástupce velitele, Vozka Jindřich a Tarbík Josef - revisoři.

1966

Na výroční schůzi požární jednoty byl zvolen pro rok 1966 výbor v tomto složení: Karel Krákora předseda, Tomáš Kleistner velitel sboru, Karel Šafránek referent pro prevenci, Jiří Procházka referent materiálu, František Dvořák jednatel, Jaroslav Toner hospodář, Josef Peroutka referent mládeže, Josef Šašek náhradník, Jindřich Vozka a Josef Tarbík revisoři. Výbor se scházel ke svým schůzím pravidelně jedenkráte za měsíc, aby vyřídil běžnou agendu. V měsíci lednu 1966 byl vyslán Josef Peroutka na 4denní školení vedoucích mládeže požární ochrany a v květnu se zúčastnil Jiří Procházka sedmidenního kurzu pro strojníky v Poličanech. Počátkem roku 1966 byl proveden ve škole nábor mladých požárníků. Pro práci ve sboru se přihlásilo celkem 14 žáků, kteří pod vedením Josefa Peroutky prováděli každý týden praktická cvičení. O prázdninách byl zřízen pro mládežníky stanový tábor na louce za zbrojnicí, se zaměřením na soutěž protipožárních hlídek v lesích podél železniční tratě. Pro trvající deštivé počasí musel být tento tábor zrušen. Kromě rychlé lokalizace počínajících požárů 27. 3. 1966 v bytě pana Maříka na náměstí č. 21 a 9. 7. 1966 v takzvané Komtesvile, neměl sbor příležitost zakročit.

1967

Místní jednota Československého svazu požární ochrany se sešla na svých schůzích v průběhu roku 1967 celkem sedmkrát, kde projednávali členové a také vyřizovali běžnou agendu. Ve složení výboru této jednoty nenastala proti roku 1996 žádná změna. V měsíci září roku 1967 zakročil požární sbor na státní silnici směrem Plzeň, nad Hubertusem, při požáru nákladního auta se senem. Seno bylo sice zničeno, ale automobil byl zachráněn a podstatně nebyl poškozen. Další jinou činnost místní jednota požární ochrany nevyvíjela.

1968

Celková činnost místní jednoty Českého svazu požární ochrany jsou 4 schůze, na kterých byla vyřizována běžná agenda. Zbrojní materiál udržuje s. Procházka. Jiné akce se nekonaly.

Doslovný přepis provedl: Fr. Jareš 12. 10. 2005